Шта је стратегија паметне специјализације?

Стратегија истраживања и иновација за паметне специјализације (eng. Research and innovation strategies for smart specialisation, RIS3 или скраћено S3) подразумева стратегију засновану на националним или регионалним приоритетима која има за циљ да изгради компаративне предности кроз повезивање истраживачких и иновационих снага са потребама привреде.

Стратегија паметне специјализације (S3) представља свеобухватну агенду за привредну трансформацију која укључује:

 • усмеравање подршке и инвестиција на кључне националне/регионалне приоритете, изазове и потребе за развојем заснованим на знању,
 • заснованост на снагама, компаративним предностима и потенцијалу за изврсност одређене државе или региона,
 • подршку технолошким и практичним иновацијама са циљем да се охрабре инвестиције приватног сектора,
 • укључивање заинтересованих страна и подстицање иновација и експериментисања,
 • заснованост на доказима и постојање система праћења и евалуаcије.

Према главном документу за спровођење Стратегије паметне специјалиације (S3) који је развила Европска комисија (eng. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations), стратегија паметне специјализације се спроводи кроз 6 основних корака:

 1. Анализа националног/регионалног контекста и потенцијала за иновације;
 2. Успостављање процеса и управљачке структуре;
 3. Креирање заједничке визије државе/региона;
 4. Идентификација будућих приоритета;
 5. Успостављање одговарајућих инструмената подршке, мапе пута и акционог плана;
 6. Дефинисање механизама мониторинга и евалуације.

Стратегија паметне специјализације (S3) је заснована на процесу предузетничког откривања. Предузетници у ширем смислу (привредна друштва, високо образовне институције, индивидуални инвентори и иноватори) су у најбољој позицији да открију области истраживања, развоја и иновација у којима држава или регион може напредовати са постојећим могућностима и производним факторима.

Kingdom of Smart – Smart Specialisation: