Шта је Процес предузетничког откривања (EDP)

Процес предузетничког откривања (eng. Entrepreneurial Discovery Process – EDP) представља кључни процес у дефинисању приоритета стратегије паметне специјализације (eng. Smart Specialization Strastegy – S3) и отуда је и главни елемент успешног креирања ове стратегије. EDP као bottom-up приступ представља главну разлику између креирања RIS3 и ранијих иновационих стратегија. Неопходност постојања EDP говори о томе да креатори политика немају сазнања о потенцијалним приоритетима у будућности у смислу потреба и захтева тржишта. Отуда, креатори политика морају имати механизам како би саслушали предузетнике, истраживаче и грађане у циљу идентификације потенцијалних приоритета.

Предузетничко учење представља интерактивни процес, заснован на циљаном дијалогу који окупља различите субјекте у циљу откривања приоритетних области паметне специјализације и развоја погодног микса политика за њихову имплементацију.

Успешан EDP укључује:

  • инклузивни и интерактивни bottom-up процес у ком учесници из различитих области (доносиоци одлука, привредна друштва, универзитети) откривају које су то нове потенцијалне активности и могућности једне државе, као и начине за искоришћавање откривеног потенцијала;
  • интеграцију предузетничког знања које се налази у различитим организацијама кроз креирање веза и партнерстава;
  • истраживање и отварање нових технолошких и тржишних могућности које обилују атрактивним иновативним решењима.

Заинтересоване стране који треба да буду укључене у EDP:

  • привредна друштва и њихова удружења;
  • истраживачке институције, индивидуални иноватори;
  • креатори политика и доносиоци одлука (који су углавном и организатори EDP);
  • представници цивилног друштва.