Pametna specijalizacija – put do privrede zasnovane na znanju

Predstavljanje paketa mera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije Republike Srbije

Beograd | 22 JUN 2021

Mesto održavanja

Hotel Hilton Beograd, Kralja Milana 35

Nacionalna Strategija pametne specijalizacije Republike Srbije, uz Strategiju industrijske politike je izuzetno važan instrument za podizanje konkurentnosti srpske ekonomije. Ovaj dokument ima za cilj da se unapredi proizvodna struktura srpske privrede i da se podstaknu ulaganja, pre svega, privatnog sektora u tehnološki napredniju proizvodnju i usluge.

Akcioni plan je sastavni deo Strategije koji detaljno uređuje njeno sprovođenje. Ovaj plan sadrži sveobuhvatni paket konkretnih mera za jačanje ekonomije zasnovane na znanju u četiri prioritetne oblasti sa identifikovanom konkurentskom prednošću: Hrana za budućnost, Mašine i procesi za budućnost, IKT i Kreativne industrije. Sačinjen je za period od 2021. do 2022. godine, a finansijska sredstva će biti obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i uz pomoć donatora (EU, Svetska banka, USAID, UNDP), s obzirom na to da su aktivnosti iz akcionog plana usaglašena sa donatorskim aktivnostima.

Sprovođenje predviđenih mera je već započeto, a među njima su sledeće:

  • Fond za inovacionu delatnost je, kroz inovacione vaučere u vrednosti od 60 miliona dinara, 72% predviđenih sredstava opredelio za prioritetne oblasti određene Strategijom.
  • Javni poziv Fonda za inovacionu delatnost za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, bio je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije. Iz budžeta Srbije je opredeljeno 5,3 mil evra za ovaj javni poziv. Od 35 već odabranih projekata, 34 su iz prioritetnih oblasti definisanih Strategijom.
  • U koordinaciji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnoliškog razvoja i Fondom za inovacionu delatnost, USAID je raspisao prvi javni poziv i dodelio sredstva u iznosu od 4 miliona dinara preduzećima koja će u saradnji sa IT sektorom da unaprede svoje poslovanje i dizajn proizvoda i pakovanja.
  • Ministarstvom prosvete, nauke i tehnoliškog razvoja će finansirati i 41 projekat za unapređenje i razvoj kurikuluma na visokoškolskim ustanovama sa fokusom na razvoj preduzetničkih veština i unapređenje saradnje sa privredom. Ukupan budžet za ove projekte u 2020 godini je 13 miliona dinara, a za 2021 godinu je opredeljeno dodatnih 17 miliona dinara.

Ovakve i slične mere su predviđene Akcionim planom Strategije i biće sprovedene u narednom periodu.

AGENDA
12.00 – 13.00 Saradnja nauke i privrede. Finansijska podrška države. Značaj nauke u vreme pandemije

Branko Ružić, Ministar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  Podrška Svetske banke reformi nauke u Srbiji i implementaciji Strategije pametne specijalizacije

Mario Guadamillas, World Bank Practice Manager, Finance, Competitiveness and Innovation

  Podrška Evropske unije kroz IPA fondove

Yngve Engstrom, EU Head of Cooperation, Delegacija EU u Srbiji

Ključni faktori za uspeh Strategije

Bojana Tošić, Direktor, Republički Sekretarijat za javne politike

Jasna Atanasijević, Koordinator ekspertskog tima na projektu Svetske banke „Konkurentnost i zapošljavanje“, Republički sekretaijat za javne politike

Koje konkretne mere predviđa Akcioni plan?

Kako će se pratiti i vrednovati sprovođenje mera?

Kakav je uticaj COVID-19 na dalju implementaciju Strategije?

Viktor Nedović, Koordinator 4S procesa i direktor SAIGE projekta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Podrška Fonda za Inovacionu delatnost implementaciji Strategije pametne specijalizacije

Ivan Rakonjac, direktor, Fond za inovacionu delatnost

Primer dobre prakse

Miodrag Tomić, direktor i vlasnik kompanije Desing

13.00 – 15.00

Izjave za medije i ručak za učesnike