S3 у Србији
4S (Smart Specialisation Strategy Serbia)

Процес израде RIS3 у Србији (4S) покренут је почетком 2017 године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које је иницирало овај процес, координира рад Међуресорног радног тела за израду Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике Србије.

Циљ RIS3 је идентификација области специјализације где Република Србија остварује конкурентне предности или потенцијал. Ради што већих ефеката јавних улагања, идентификоване области ће имати увећану подршку, прилагођену потребама и приликама сваке области. Процес RIS3 је инклузиван и базира се на активном учешћу кључних заинтересованих страна из академске и привредне сфере како у фази осмишљавања, тако и у фази имплементације.

Циљ RIS3 је идентификација области специјализације где Република Србија остварује конкурентне предности или потенцијал. Ради што већих ефеката јавних улагања, идентификоване области ће имати увећану подршку, прилагођену потребама и приликама сваке области. Процес RIS3 је инклузиван и базира се на активном учешћу кључних заинтересованих страна из академске и привредне сфере како у фази осмишљавања, тако и у фази имплементације.

Процесом израде РИС3 у Србији управљају и координишу следећа тела:

 1. Међуресорно радно тело за израду РИС3, које потврђује стратешке одлуке.
 2. Координационо тело EDP, којим координише МПНТР а које чине представници РСЈП, МПНТР, МП и ПКС, који заједно са главним саветником за спровођење EDP потврђују тактичне одлуке и доносе стратешке одлуке везане за EDP.
 3. Аналитички тим, на челу са Институтом Михајло Пупин, номинован од стране Међуресорног радног тела у процесу израде Студије мапирања економског, иновационог и научног потенцијала Републике Србије.
 4. EDP тим чине координатор процеса израде RIS3, главни саветник за спровођење EDP, аналитички саветник те координатори и ко-координатори по областима, који обављају оперативне активности, доносе тактичке одлуке и предлажу стратешке одлуке везане за EDP.

Годишњи извештај о напретку Србије у приближавању ЕУ, обављен у мају 2018. године, битно је појачао значај RIS3. Наиме, један од услова за затварање поглавља 20. на тему „Предузетништво и индустријска политика” је развијање свеобухватне индустријске политике засноване на принципима ЕУ и налазима RIS3.

Општи оквир за израду RIS3 у Србији је по стандардима Европске уније (ЕУ), и дефинисан је у документу „Smart specialisation framework for Enlargement and Neighbourhood countries” из 2018. У њему су описане фазе у изради и имплементацији RIS3:

 1. Одлука о покретању процеса паметне специјализације;
 2. Анализа стратешких задужења;
 3. Квантитативна анализа постојећег економског, иновативног и научног потенцијала;
 4. Квалитативна и детаљна анализа приоритетних домена;
 5. Процес предузетничког откривања;
 6. Израда система мониторинга, имплементације и финансирања;
 7. Припрема и израда стратешког документа.

Важност стратегије паметне специјализације за Републику Србију огледа се, између осталог, у томе што ће она помоћи да се успостави боља веза између научно-истраживачких и иновационих активности, с једне стране и привредне и индустријске структуре с друге стране. На тај начин ће се омогућити и боља координација између научно-истраживачке и индустријске политике.

EDP Kick-off dogadjaj

EDP Finalna konferencija